Üyelik

Üye Olma Koşulları 

TKD Üye Kayıt Formu

Madde 5- Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, dernek tüzüğü ve diğer mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyanlardan;

a) TKD’ye; kütüphanecilik, dokümantasyon-enformasyon, bilgi-belge yönetimi veya arşivcilik öğrenimi görmüş veya görmekte olanlar ile bilgi-belge merkezi çalışanları ve kütüphaneciliğe ilgi duyanlar üye olabilir.

b) Türkiye’deki yabancı gerçek kişilerin üye olabilmeleri için ayrıca Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları da gerekir. Yabancı ülkelerde açılan şubelere üye olabilmek için şube açılan ülkede yerleşme hakkına sahip olmak gerekir.

c) Tüzel kişiler TKD Genel Merkezine veya TKD Şubelerine üye olabilirler. Tüzel Kişilerin TKD Şubelerine üye olmak istemeleri durumunda, şube yönetim kurulu bu talebi TKD Genel Merkezi’ne iletir. Dernek genel merkezinin uygun görüşü ve şube yönetim kurulu kararıyla üye kabul edilir. Tüzel kişilerin üyelik aidatı, üye aidatının minimum 10 katı olmak üzere karşılıklı görüşme ile belirlenir. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi TKD Şube Genel Kurulunda oy kullanma hakkına sahiptir. Tüzel kişiler Şube Genel Kurulu’nda oy kullanabilirler.

d) Derneğe veya mesleğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun veya Şube Yönetim Kurulu’nun önerisiyle ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun kararıyla, onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üye olmak İçin, Şube Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvurmak, giriş aidatı ile yıllık üyelik aidatını ödemeyi ve Tüzük hükümlerine uyulacağını taahhüt etmek gerekir.

Üye Kayıt İşlemleri

Madde 6- TKD’ye üye olmak isteyenler, yazılı olarak, ikametgâhlarının bulunduğu il veya ilçedeki Şubeye başvurur. Eğer ikamet ettikleri il veya ilçede Şube yoksa üyelik başvurusu en yakın il veya ilçedeki Şubeye yapılabilir.

Şube Yönetim Kurulları üyelik başvurularını, Ana tüzüğün 5’inci Maddesi doğrultusunda değerlendirip başvurunun kabul veya reddi biçiminde karara bağlayarak sonucu en geç 30 gün içinde, gerekçesi ile birlikte başvuruda bulunan kişiye bildirmek zorundadır.

Üyelik başvurusu kabul edilenlerin isimleri, Şubedeki ‘Üye Kayıt Defteri’ne kaydedildikten sonra, üyelik formunun bir kopyasıyla birlikte, en geç 30 gün içerisinde, yazılı olarak Genel Merkeze bildirilir.

Genel Merkezde, yeni üyeye bir üye numarası verilerek ‘Genel Üye Kütük Defteri’ne kaydı yapılır

Not: Üyelikle ilgili ayrıntılı bilgi için ANATÜZÜK‘e başvurunuz